Nybrogatan - Härnösands paradgata

Nybrogatan är Härnösands paradgata. En kilometer lång sträcker den sig från Härnösand Central, över Nybron, genom stadskärnan och till Villa Nybo i toppen av backen. Nybrogatan är i stort behov av en upprustning, både när det gäller trafiklösningar och gestaltning, för att bli den stolta paradgata den kan och borde vara.

flygbild över en stad med en bro i förgrunden som fortsätter i en bred gata genom stan

Projektet

Nybrogatan är i stort behov av upprustning för att bli den stolta paradgata den kan och borde vara. Det handlar både om att hitta moderna och smarta trafiklösningar och om hur gatan gestaltas.

Gatan fungerar i dagsläget inte bra för cykeltrafik och även gångtrafikanter kan uppleva det som svårt att ta sig över gatan. Målet med framtidens Nybrogatan är att tillgodose alla trafikslag på ett smart sätt.

Nybrogatan är också kulturhistoriskt intressant. Målet med projektet är att genom gestaltningen, till exempel belysning och utrustning, lyfta fram Nybrogatans karaktär som paradgata och mötesplats.

Området

en rosa veteranbil kommer körande med flera andra bilar bakom

Cruising på Nybrogatan under Nostalgidagarna.

Nybrogatan är Härnösands viktigaste pulsåder. Det är en av endast två förbindelser mellan Härnön och fastlandet och av mycket stor betydelse för stadens infrastruktur och trafik. Varje dag passerar i genomsnitt cirka 16 000 fordon över Nybron och den är också Härnösands viktigaste bussgata.

Den binder också ihop staden på sin väg från Härnösand Central via stadskärnan med shopping och restauranger till vårt administrativa centrum med Länsstyrelsen, kommunala verksamheter och andra institutioner.

Hela området omfattas av riksintresset för kulturmiljövård. Längs gatan finns byggnader från olika epoker. I den mest centrala delen finns många av Härnösands intressantaste hus, stenhus byggda kring förra sekelskiftet.

Nybrogatan är i huvudsak 18,5 meter bred, smalare över Nybron och bredare på Kronholmen. Den öppningsbara Nybron är byggd 1938 och ska bytas ut.

Läs mer om Nybron
en skulptur i förgrunden vid en bred gata

Skulpturen "Form för kunskap" av Olof Hellström.

en gata med gula höstlöv i kvällsljus

Höst på Nybrogatan.

Hösten 2022-våren 2023

En rondell byggs och ersätter trafikljusen i korsningen med Brunnshusgatan.

Juni 2022

Kommunstyrelsen beslutar om en tioårig investeringsplan. Enligt planen ska 54 miljoner kronor investeras i Nybrogatan åren 2025-2028.

Januari 2021

Samhällsnämnden beslutar att gå vidare till detaljnivå med förslaget med två cykelstråk parallellt med Nybrogatan.

Oktober 2019

Samhällsnämnden beslutar att jobba vidare med ett förslag där bland annat cykeltrafiken flyttas till två stråk vid sidan om Nybrogatan och rondeller ska utredas.

November 2017

Samhällsnämnden beslutar att ge Tyréns i uppdrag att göra en förstudie för den framtida Nybrogatan.

2010

Ett visionsarbete för Nybrogatan genomförs. ”Nybrogatan - ett program för upprustning” presenterar skisser och ritningar för den framtida Nybrogatan.

2002

Ett idéprogram ”Stadens stränder” tas fram. Där pekas Nybrogatan ut som en viktig axel och en rad förändringar av det offentliga rummet kring Nybron föreslås.

Övrig information och dokument

Centrala gång- och cykelstråk (PDF)
Bättre för cyklister i Härnösands centrum (PDF)

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Thomas Jenssen, förvaltningschef Samhällsförvaltningen
0611-34 81 55, thomas.jenssen@harnosand.se