Kajstråket Skeppsbron

Skeppsbron har stor potential att bli ett attraktivt marint och grönt stråk från centrum och ända ut till badplatsen vid Sälsten. I visionen fylls stråket kanske av caféer och restauranger med uteserveringar, butiker, aktivitetsytor, kajer med fritidsbåtar och turbåtar samt Utsprångskajen som kan ta emot större fartyg.

skiss av ett kajstråk med människor som går, cyklar och sitter

Projektet

Utvecklingen av Skeppsbron är en del i utvecklingen av hela Härnösands centrum och är starkt kopplad till flera andra projekt, till exempel Utsprångskajen Länk till annan webbplats., Nybron och Nybrogatan Länk till annan webbplats. samt utvecklingen av området kring Tobaks, Hernöverken och det nya bostadsområdet Sälstens Udde Länk till annan webbplats.. Visionen är att skapa ett marint stråk hela vägen från residenset till Sälstens badplats.

I kommunens långsiktiga investeringsplan är ombyggnaden av Skeppsbron planerad till åren 2027-2029.

Planprogram Skeppsbron

Det som sker nu är att ett planprogram har tagits fram och väntar på att antas av kommunfullmäktige.

Ett planprogram är ett översiktigt planeringsunderlag som ska ligga till grund för kommande detaljplanering. Det kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan, som anger den översiktliga planeringen för hela kommunen, och en detaljplan som anger konkreta bestämmelser om exempelvis vad som får byggas och hur det får byggas på en specifik fastighet.

I planprogrammet anges tydliga inriktningar utan att för den skull gå in på detaljer.

Läs mer om planprogram Skeppsbron

Området

flera hus på rad längs en kaj. Längst bort sticker ett torn upp

Skeppsbron är historiskt ett marint stråk där sjöfarten alltid har spelat stor roll och livet på kajen periodvis har varit väldigt livligt med många arbetsplatser. Livet på Skeppsbron har varit ett viktigt inslag i Härnösands stadsbild.

Under andra halvan av 1900-talet har sjöfartens betydelse för Skeppsbron minskat och i stället har biltrafik och parkeringsplatser blivit ett dominerande inslag. Miljön är idag dominerad av hårdgjorda ytor med lite grönska.

Stärka den marina känslan

Nu är visionen att stärka den marina känslan och skapa ett sammanhängande stråk längs hela sträckan från residenset till badplatsen vid Sälsten. Tanken är att göra Skeppsbron till en levande mötesplats där sjöfart möter handel, café och restaurang och andra inslag.

Längs kajen finns idag turbåtar samt kajer för Försvarsmakten, Kustbevakningen och gymnasiets sjöfartsprogram.

En husfasad där det står skeppsbron 15 och zenitmargarin

En husfasad på Skeppsbron.

en turbåt ligger vid en kaj

Turbåten Ådalen III avgår från Skeppsbron.

Augusti 2023

Samhällsnämnden antar förslaget till planprogram. Det slutliga beslutet ska tas av kommunfullmäktige.
Här kan du läsa förslaget till planprogram SkeppsbronPdf, 74.4 MB. Länk till annan webbplats. (Pdf, 74.4 MB)

Mars 2023

Ett förslag till planprogram för Skeppsbron presenteras och går ut på samråd.

Juni 2022

Kommunstyrelsen antar en tioårig investeringsplan. Enligt planen ska Skeppsbron byggas om åren 2027-2029.

Våren och sommaren 2021

Flera dialoger genomförs, bland annat med förbipasserande på plats på Skeppsbron under några dagar. Invånare och besökare bjuds också in att tycka till om framtidens Skeppsbron i en enkät.

September 2020

Kommunstyrelsen beslutar att börja arbetet med att ta fram ett planprogram för Skeppsbron.

Övrig information och dokument

Planprogram för Skeppsbron (PDF)

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Hanna Krämmer
Plansamordnare och projektledare
0611-34 81 26
hanna.krammer@harnosand.se