Fastlandet 2:90

På fastigheten Fastlandet 2:90, området där Franzénhallen och en stor grusplan ligger, planeras ett nytt bostadsområde. Totalt planeras det för upp till 130 bostäder, varav några radhus och resten flerbostadshus.

skiss av ett nytt bostadsområde med fem flerfamiljshus och en radhuslänga.

Projektet

flygfoto med ett område markerat med grönt

Fastighetsägaren SBB har ansökt om att ändra detaljplanen och göra det möjligt med en blandad bostadsbebyggelse i området där Franzénhallen, parkeringarna ovanför hallen och grusplanen nedanför ligger. De tidiga skisserna visar på fem flerfamiljshus och en radhuslänga. Totalt kan upp till 130 bostäder skapas beroende på hur exploatören väljer att bygga husen.

I planarbetet ingår även delar av Murbergsvägen och Sehlstedtsvägen och i arbetet ingår planer planer för att bygga ut gång- och cykelvägarna längs Murbergsvägen i enlighet med kommunens gång- och cykelprogram.

Området

en entré med blombuketter på var sida om dörren. Ovanför porten står det Länsmuseum.

Västernorrlands museum

ett tåg som står vid en perrong där människor står

Härnösand Central

Området ligger centralt med gångavstånd till Härnösand Central, handelsplatsen Ankaret och Västernorrlands museum. I området finns också en högstadieskola, en grundskola för årskurs 3-6 samt flera förskolor.

På fastigheten intill byggs en ny sporthall som förutom hallen även ger flera möjligheter till spontana aktiviteter utomhus, till exempel en mindre konstgräsplan, utegym och en öppen vägg för konst.

Läs mer om den nya sporthallen

Maj 2024

Ett förslag till ny detaljplan skickas ut på samråd.

April 2022

Samhällsnämnden beviljar planbesked och arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjas.

Övrig information

Kontakt

Michael Mallinder-Macleod, arkitekt, 0611-34 84 37
planarenden@harnosand.se