Sjukhusområdet

På sjukhusområdet planerar fastighetsägaren SBB att bygga nya bostäder för olika målgrupper. Visionen är en stadsdel som transformeras från vårdinstitution till levande stadsdel med blandat innehåll. Stadsdelen ska ta till vara det unika läget vid vattnet, respektera ursprungets arkitektur och vidareutveckla parklandskapets kvalitéer.

enkel skiss över ett bostadsområde

Projektet

SBB vill omvandla sjukhusområdet till ett blandat område med boende och verksamheter.

I de tidiga planerna finns förutom boenden i ordinära lägenheter även idéer om trygghetsboende, äldreboende och omsorgsboende.

Parkstrukturen och de gröna stråken för gång och cykel är viktiga att både bevara och förstärka i den fortsatta processen.

enkel skiss av ett bostadsområde
skiss över ett sjukhusområde

Området

karta över en stad med ett område markerat med rött

Sjukhusområdet ligger i en sluttning från E4 ned mot Södra sundets strand. I väster ligger området Fiskekroken och en marina med uppläggningsplats för båtar. I öster ligger Gådeåparken med Gula Villan och Sida Partnership Forum.

Härnösands sjukhus började byggas på 1800-talet och har sedan dess byggts ut i etapper. Idag finns drygt 26 000 kvadratmeter lokalyta med framför allt vård- och omsorgsverksamhet och Region Västernorrlad som dominerande hyresgäst. Cirka 40 procent av lokalerna är idag tomma.

Längs vattnet löper en strandpromenad som är mycket populär för cykel- och gångtrafik och i Gådeåparken samlas gärna människor för picknick och social samvaro.

Mars 2021

Samhällsnämnden beviljar planbesked och arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjas. Planarbetet gäller även ytterligare några angränsande fastigheter.

Övrig information

2017-2018 gjordes förstudien "Fastighetsutveckling i småstadskontext" i samverkan mellan Mittuniversitetet, Region Västernorrland och Härnösands kommun.