Naturreservat

Naturen i Härnösand varierar från grunda havsvikar med en rik biologisk mångfald, till klapperfält med tydliga terrasser som visar spåren efter landhöjningen. Längs kusten kan man se de mer kala hällmarkerna med flera hundraåriga tallar, för att i inlandet uppleva tätare barrskogsområden.

Mjällådalen. Foto: Erik Engelro, Länsstyrelsen Västernorrland

Västanåfallet

Vattnet strömmar utför den branta bergsidan i Västanåfallet, som är ett av Sveriges högsta vattenfall med en fallhöjd på över 90 meter och ett populärt utflyktsmål av många skäl. Strax intill ligger det nybildade naturreservatet Mjällådalen med flera vandringsleder längs den slingrande ån, med gott om rastplatser att vila vid.

Mjällådalen. Foto: Erik Engelro, Länsstyrelsen Västernorrland.

ett vattenfall sett uppifrån

Västanåfallet.

Läs mer om Västanåfallet och Mjällådalen

Smitingen

Smitingen/Härnöklubb är både ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Syftet är att bevara områdets landformer, grottor och olika naturtyper. På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet.

Läs mer om Smitingen

Vårdkasmalen

Vårdkasmalen är ett vackert sluttande och terrasserat klapperfält. Det ligger i en svacka mellan Vårdkasbergets topp och Bräntberget och är det näst högst belägna klapperfältet på Härnön i Härnösand. I sydost är fältet öppet och trädlöst medan det är bevuxet med gles skog mot väster.

Läs mer om Vårdkasmalen
Läs mer om Vårdkasen

Gådeåbergsbrännan

Sydväst om Härnösand ligger Gådeåberget, och 2006 så utbröts en brand endast några hundratals meter från närmsta bostadsområde. Branden pågick i tre veckor, och efteråt har det åtta hektar stora området skyddats av Härnösands kommun som det första kommunala naturreservatet. Efter branden såg marken död ut, men det var mycket liv som var redo att återkolonisera området. Bland annat har en variation av fåglar lockats till området, främst hackspättar men även gärdsmyg. Området har en stig som löper runt området med härlig utsikt och informationsskyltar längs vägen.

Gådeåbergsbrännan.

En å som rinner genom skogsmark.

Brånsån. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Brånsån

Brånsån rinner från Öjesjön ner till Långsjön, genom två naturreservat. Sträckan inom byn Älgsjö skyddades som reservat 2006. Nästan tio år senare blev åns nedre lopp genom Västerbråns skogsmark också skyddat. I ån finns en stor förekomst av flodpärlmussla, en naturlig öringstam samt flodkräfta. Längs ån finns stigar som du kan följa och en rastplats med bänkbord.

Läs mer om Brånsån

Bastusjöklippen

Utsikt högt upp på ett berg ut över en sjö.

På gränsen till Sollefteå kommun ligger Bastusjöklippen som är ett sydväxtberg, där toppen ligger på 380 meter över havet. Toppen av berget består av hällmarksskog, övriga delar består mestadels av granskog med inslag av lövträd, några fuktdråg och en liten myr. Granskogen är över 100 år gammal och här finns många hotade barrskogsarter bland annat blackticka, lappticka och rosenticka. Tar man sig högt upp på berget så får man en underbar utsikt över Hornsjömoarna.

Läs mer om Bastusjöklippen