Domstolsverket expanderar på Seminariet

Domstolsverket ska flytta till det gamla Seminariet. Den gamla skolbyggnaden ska byggas om och byggas till för att bli en modern och säker domstolsbyggnad. Byggstart 2024 och beräknad inflyttning i mars 2026.

skiss av en äldre byggnad med en modern tillbyggnad bakom

Projektet

Domstolsverket kommer att flytta till den del av området där de gamla byggnaderna ligger (markerat med blått på kartan). Där ska det skapas en modern och säker domstolsbyggnad genom att bygga om den befintliga skolbyggnaden och bygga ihop den med en ny byggnad.

De två byggnader, byggda på 1940-talet, som kopplar ihop den äldsta skolbyggnaden (mot gatan) med gymnastikbyggnaden (mot gården) kommer att rivas.

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Det ställer höga krav på gestaltning.

karta med ett område markerat med blått

Området

en stor äldre byggnad

Seminariet ligger väldigt centralt med endast cirka 600 meter från Stora torget. I närheten finns förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Ett stenkast bort ligger Stadsparken och Sambiblioteket som leder vägen in mot centrum. Området har bra förbindelser med kollektivtrafik och busshållplatser i närheten. Det finns även gång- och cykelstråk runt området. Seminariet gränsar till en äldre lummig stadsdel som till stor del består av större tvåplansvillor byggda i början av 1900-talet.

I anslutning till byggnaderna finns också en större gräsyta och en grusad öppen parkering.

Seminariets historia

Seminariet stod färdigt hösten 1907, byggt för folkskoleseminariet, som funnits i Härnösand på andra platser ända sedan 1848. Arkitekt var Gustaf Hermansson, som även ritat ett 30-tal byggnader i Sundsvall samt Sofia kyrka i Stockholm.

gammalt foto av en stor byggnad

1908 fick seminariet sin första telefon och 1913 installerades elektriskt ljus.

Under andra världskriget var utbildningen vilande. När utbildningen kom igång igen efter 1945 blev det en kraftig ökning av elever och lärare och lokalerna på Kastellgatan blev för små. Därför byggdes en vinkelbyggnad som länkade ihop skolhuset med gymnastikhuset. Utbyggnaden mot Kastellgatan uppfördes i tre våningar där övningsskolan låg i bottenplanet. I vinkelbyggnaden mot gymnastiksalen fanns bespisningslokal och kök.

tre äldre byggnader som sitter ihop i vinkel. byggnad i

I den gamla seminariebyggnaden låg en aula på översta våningen där rektorn Vendela Wester-Wåhlström valde att pryda långväggen med en målning. Mollie Faustman fick sommaren 1949 uppdraget att skapa en freskmålning som finns kvar i aulan än idag.

en stor väggmålning

Utbildningen i seminariets lokaler har under årtiondena förändrats och upphörde vid 2009.

Därefter har lokalerna stått tomma förutom under några år då den fristående grundskolan Kastellskolan hade sin verksamhet i lokalerna.

Källa:

Eva Källström-Naur, examinerad småskollärare i Härnösand 1945. ”Sammanställning av några fakta om lärarutbildningen i Härnösand 1842-1990”.

Januari 2024

Smedjan Samhällsfastigheter med bolaget Härnösand Seminariet AB får i uppdrag av Domstolsverket att bygga om den befintliga fastigheten, uppföra en tillbyggnad samt att riva en byggnad från 1950-talet. När bygget är klart ska Ångermanlands tingsrätt flytta in i lokalerna.

November 2021

Kommunfullmäktige godkänner ett köpekontrakt där företaget Härnösand Seminariet AB köper den del av fastigheten där de befintliga byggnaderna står.

November 2021

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett markanvisningsavtal med Smedjan samhällsfastigheter. Smedjan får enligt avtalet två år på sig att utreda möjligheterna att bygga om befintliga lokaler samt uppföra en ny byggnad på området för Domstolsverkets verksamhet.

Våren 2019

Planarbetet som bestämmer hur området kan utvecklas och bebyggas startar.

Juni 2017

Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten.

Våren 2017

Idén om att göra något av det länge kallställda folkskoleseminariet och det outnyttjade markområdet föds.

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta:

Hanna Viklund, mark- och exploateringshandläggare,
073-270 96 04, hanna.viklund@harnosand.se