Nytt äldreboende

Härnösands kommun planerar för ett nytt demensboende på fastlandet, i anslutning till Jensenvägen. Det nya boendet ska möta det ökade behovet av platser på äldreboenden och även ersätta befintliga platser på andra boenden som ska avvecklas.

kartskiss med en stor byggnad inritad i en skog

Det här är en mycket tidig skiss. Ingenting är beslutat om hur ett eventuellt boende ska utformas eller placeras på fastigheten. Ett eventuellt boende

Projektet

Härnösands kommun behöver ett nytt särskilt boende, framför allt för personer med demenssjukdomar. Antalet äldre ökar och vi behöver skapa lägenheter för fler. Det nya boendet ska också ersätta platser på befintliga boenden som ska avvecklas.

För att kunna bygga boendet behöver en ny detaljplan tas fram för att se om området är lämpligt för ett boende. Arbetet beräknas starta senhösten/vintern 2024. I det arbetet ska bland annat väg- och trafiksituationen, markförhållanden och dagvattenhanteringen undersökas.

äldre kvinna tittar ut genom ett fönster
en kvinnlig vårdare står bakom en äldre man

Området

Äldreboendet planeras i ett skogsområde vid Jensenvägen med ett lugnt och stillsamt läge och naturen inpå knuten.

Juni 2024

Kommunen köper ett skogsområde vid Jensenvägen. Rådet för planering och exploatering (PEX-rådet) tar ett inriktningsbeslut att undersöka området vidare för ett äldreboende.

Kontakt

För mer information:

Uno Jonsson
Tillväxtchef
070-648 25 11
uno.jonsson@harnosand.se