Vandrings- och cykelled till Högakustenbron

Mellan Härnösand och Högakustenbron finns en järnvägssträcka som lades ned i samband med att den nya Ådalsbanan byggdes. Nu är planen att omvandla stora delar av den gamla banvallen till en vandrings- och cykelled som skulle förbinda Härnösand Central med Höga Kusten-leden. Höga Kusten-leden startar idag vid Hotell Höga Kusten på Hornöberget och går till Örnsköldsvik.

skiss på en cykel- och vandringsled genom skog

Projektet

Projektet är uppdelat i två etapper. Den första etappen handlar om att skapa bättre möjligheter att pendla till arbetet med cykel mellan Härnösand och Älandsbro.

Andra etappen ska färdigställa hela stråket till ett attraktivt rekreationsstråk för vandring och fritidscykling, för såväl närboende längs sträckan som besökare som vill uppleva Höga Kusten på cykel eller till fots med start i Härnösand.

Leden planeras att starta från Härnösand Central och går först längs vattnet på banvallen till södra delen av Älandsbro. Den föreslås där gå dels på befintliga och nya gång- och cykelvägar.

Från Älandsbro fortsätter leden att följa den gamla banvallen till Utansjö med vissa undantag. Exakt sträcka behöver utredas närmare och kräver även en närmare dialog med Trafikverket och eventuellt även andra intressenter som blir berörda.

Anslutningen till Hornöberget och Höga Kusten-leden behöver utredas närmare i dialog med Trafikverket, Kramfors kommun och andra viktiga intressenter som är berörda.

två personer som vandrar i en skog
två vuxna och ett barn som cyklar i en skog

Området

Den nu nedlagda järnvägssträckan går genom ett varierande landskap med jordbruksmark, lövskogar, barrskogar, industriområden, mindre stugområden och mer sammanhållen bebyggelse. I områdets södra del är marken relativt flack för att sedan blir mer kuperad i områdets nordliga delar.

karta med en led markerad med rött
ett överväxt järnvägsspår

2023

Härnösands kommun och Trafikverket inleder dialog om ett övertagande av banvallen för den första delsträckan, Härnösand - Älandsbro.

2020

En förstudie genomförs av WSP på uppdrag av projektet Landsbygd 2.0 för att ta fram förslag på olika lösningar och alternativ hur hela eller delar av den nedlagda järnvägssträckan kan utformas och användas på bästa sätt om kommunen övertar anläggningen från Trafikverket.

2012

Förbindelsen Härnösand-Veda får en ny sträckning. Banunderhållet på den gamla sträckningen upphör.

1888

En ny järnväg byggs mellan Härnösand och Sollefteå.

Kontakt

För mer information:

Daniel Johannsson
Strateg med ansvar för miljö, hållbarhet och infrastruktur
0611-34 82 89
daniel.johannsson@harnosand.se